Polityka przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. № 152-ФЗ „O danych osobowych" oraz określa tryb przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez Demiris Ekaterina Sergeevna (dalej - Operator).
1.1. Operator za najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2. Polityka niniejszego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę http://protexteditor.com/pl.
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;
2.2. Blokowanie danych osobowych - czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
2.3. Serwis - zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym http://protexteditor.com/pl;
2.4. System informacji o danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający do ich przetwarzania technologie informacyjne i środki techniczne;
2.5. Depersonalizacja danych osobowych - działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji prawa własności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;
2.6. Przetwarzanie danych osobowych - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
2.7. Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) prowadzącymi przetwarzanie danych osobowych, a także określającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych, wykonywane czynności (operacje) z danymi osobowymi;
2.8. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu http://protexteditor.com/pl;
2.9. Użytkownik - każdy odwiedzający stronę http://protexteditor.com/pl;
2.10. Podanie danych osobowych - czynności mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie czynności mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgu osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczenie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;
2.12. Przekazywanie danych osobowych za granicę - przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;
2.13. Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) zniszczeniu ulegają materialne nośniki danych osobowych.
3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika
3.1. Adres e-mail;
3.2. Witryna gromadzi i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą usług statystyki internetowej (Yandex Metrica i Google Analytics i inne).
3.3. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólna koncepcja Danych Osobowych.
4. Cele przetwarzania danych osobowych
4.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest poinformowanie Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
4.2. Operator ma również prawo do wysyłania do Użytkownika powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora wiadomość e-mail na adres protexteditor@gmail.com z dopiskiem „Odmowa powiadamiania o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
4.3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
5.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i / lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej http://protexteditor.com/pl. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.
5.2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona jest możliwość przechowywania plików cookies oraz wykorzystania technologii JavaScript).
6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
6.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym.
6.2. Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrożeniem obowiązujących przepisów.
6.3. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować wysyłając zawiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora protexteditor@gmail.com z oznaczeniem „Aktualizacja danych osobowych".
6.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie do Operatora powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora protexteditor@gmail.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
7.1. Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.
7.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko w przypadku pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i / lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej protexteditor@gmail.com.
8.2. Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
8.3. Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem http://protexteditor.com/policy/pl.
Made on
Tilda